SunSirs--중국 상품 데이터 그룹

상품명 업종 03-16 03-19 변동변동
옥탄올 화학공업 8320.00 8345.00 0.30%
활성탄 화학공업 12137.50 12162.50 0.21%
순수 벤젠 화학공업 6355.00 6355.00 0.00%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 17500.00 17500.00 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 10604.55 10604.55 0.00%
아세트산 화학공업 4691.67 4691.67 0.00%
페놀 화학공업 9377.78 9377.78 0.00%
유황 화학공업 1245.56 1245.56 0.00%
글리콜 화학공업 7833.33 7833.33 0.00%
황산 화학공업 480.00 480.00 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2725.00 2725.00 0.00%
소다 화학공업 1695.71 1695.71 0.00%
무수말레산 화학공업 9557.14 9557.14 0.00%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8800.00 8800.00 0.00%
염산 화학공업 148.57 148.57 0.00%
불화 수소산 화학공업 15141.67 15141.67 0.00%
아닐린 화학공업 12600.00 12600.00 0.00%
아 디프 산 화학공업 13216.67 13216.67 0.00%
염화칼륨 화학공업 2100.00 2100.00 0.00%
질산 화학공업 1750.00 1750.00 0.00%
클로로포름 화학공업 2302.00 2302.00 0.00%
황린 화학공업 16460.00 16460.00 0.00%
브롬 화학공업 28038.46 28038.46 0.00%
아크릴산 화학공업 8640.00 8640.00 0.00%
칼슘 카바이드 화학공업 2794.44 2793.33 -0.04%
아세톤 화학공업 5556.25 5550.00 -0.11%
크실렌 화학공업 5600.83 5590.83 -0.18%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2035.00 2030.00 -0.25%
무수프탈산 화학공업 7461.11 7438.89 -0.30%
톨루엔 화학공업 5288.75 5270.62 -0.34%
가성 소다 화학공업 1111.11 1101.11 -0.90%
뇨소 화학공업 1962.00 1941.00 -1.07%
프로필렌 옥사이드 화학공업 12442.86 12171.43 -2.18%
스티렌 화학공업 10226.92 9996.15 -2.26%
폴리실리콘 화학공업 141000.00 137200.00 -2.70%
상품명 업종 03-12 03-16 변동변동
아크릴산 화학공업 8300.00 8640.00 4.10%
유황 화학공업 1216.67 1245.56 2.37%
가성 소다 화학공업 1087.78 1111.11 2.14%
뇨소 화학공업 1953.00 1962.00 0.46%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8791.67 8800.00 0.09%
산화 에틸렌 화학공업 10595.45 10604.55 0.09%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 17500.00 17500.00 0.00%
아세톤 화학공업 5556.25 5556.25 0.00%
페놀 화학공업 9377.78 9377.78 0.00%
글리콜 화학공업 7833.33 7833.33 0.00%
황산 화학공업 480.00 480.00 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2725.00 2725.00 0.00%
소다 화학공업 1695.71 1695.71 0.00%
염산 화학공업 148.57 148.57 0.00%
불화 수소산 화학공업 15141.67 15141.67 0.00%
옥탄올 화학공업 8320.00 8320.00 0.00%
무수프탈산 화학공업 7461.11 7461.11 0.00%
질산 화학공업 1750.00 1750.00 0.00%
클로로포름 화학공업 2302.00 2302.00 0.00%
황린 화학공업 16460.00 16460.00 0.00%
활성탄 화학공업 12150.00 12137.50 -0.10%
무수말레산 화학공업 9571.43 9557.14 -0.15%
스티렌 화학공업 10242.31 10226.92 -0.15%
칼슘 카바이드 화학공업 2800.00 2794.44 -0.20%
아 디프 산 화학공업 13250.00 13216.67 -0.25%
아세트산 화학공업 4716.67 4691.67 -0.53%
톨루엔 화학공업 5330.00 5288.75 -0.77%
염화칼륨 화학공업 2116.67 2100.00 -0.79%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2055.00 2035.00 -0.97%
아닐린 화학공업 12725.00 12600.00 -0.98%
크실렌 화학공업 5659.23 5600.83 -1.03%
브롬 화학공업 28333.33 28038.46 -1.04%
프로필렌 옥사이드 화학공업 12650.00 12442.86 -1.64%
폴리실리콘 화학공업 144800.00 141000.00 -2.62%
순수 벤젠 화학공업 6570.00 6355.00 -3.27%
상품명 업종 02-01 02-28 변동변동
아 디프 산 화학공업 12983.33 13600.00 4.75%
가성 소다 화학공업 942.00 983.00 4.35%
스티렌 화학공업 10396.15 10776.92 3.66%
뇨소 화학공업 1951.00 2017.70 3.42%
프로필렌 옥사이드 화학공업 12160.00 12500.00 2.80%
불화 수소산 화학공업 14941.67 15316.67 2.51%
아닐린 화학공업 12225.00 12475.00 2.04%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 17038.89 17355.56 1.86%
클로로포름 화학공업 2162.00 2194.00 1.48%
염화칼륨 화학공업 2083.33 2100.00 0.80%
글리콜 화학공업 7943.33 8006.67 0.80%
황린 화학공업 16190.00 16310.00 0.74%
아크릴산 화학공업 7920.00 7960.00 0.51%
인산이암모늄 화학공업 2712.50 2725.00 0.46%
칼슘 카바이드 화학공업 2847.50 2853.75 0.22%
산화 에틸렌 화학공업 10559.09 10577.27 0.17%
무수프탈산 화학공업 7455.56 7461.11 0.07%
무수말레산 화학공업 10000.00 10000.00 0.00%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8866.67 8866.67 0.00%
염산 화학공업 116.25 116.25 0.00%
옥탄올 화학공업 8190.00 8190.00 0.00%
질산 화학공업 1766.67 1766.67 0.00%
활성탄 화학공업 12237.50 12212.50 -0.20%
페놀 화학공업 9416.67 9383.33 -0.35%
아세트산 화학공업 4716.67 4683.33 -0.71%
브롬 화학공업 29550.00 29300.00 -0.85%
크실렌 화학공업 5938.89 5877.50 -1.03%
유황 화학공업 1205.56 1176.67 -2.40%
톨루엔 화학공업 5784.67 5631.11 -2.65%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2250.00 2190.00 -2.67%
아세톤 화학공업 6568.75 6378.75 -2.89%
폴리실리콘 화학공업 153200.00 147600.00 -3.66%
소다 화학공업 1757.14 1690.00 -3.82%
황산 화학공업 504.00 480.00 -4.76%
순수 벤젠 화학공업 7195.00 6835.00 -5.00%